Lak za korišćenje


MyVitali konstantno prati pristup "Design for all" : veliki broj komandi se koristi intuitivno, i one su tako napravljene da služe i seniorima ili ljudima bez kompjuterskog iskustva. Zbog toga su neprekidno izvodjeni testovi sa korisnicima, čiji su rezultati bili bitni za dalji razvitak.

Dizajn

Posebno smo obratili pažnju na intuitivni interakcioni koncept i dizajn. Kod dizajna se posebno vodilo računa o potrebama preglednosti, što je postignuto pomoću velikih slova i jasnog kontrasta. Iz toga proizilazi, da mi ne baratamo sa aktuelnim kompjuterskim izrazima, koji nisu poznati ljudima bez kompjuterskog iskustva. Interakcija je, dakle, redukovana samo na najvažnije elemente, da bi se izbegla kompleksnost.

Formulacija i izrazi

I kod formulacija u prvom planu stoji razumljivost - tako da i laicima treba da bude jasno, sta znači vrednost i šta se s njom radi.

Hardver

Kao pomoćni aparati mogu da se koriste i TV, PC ili touchscreen. Tako se vodi računa o različitim sposobnostima i sklonostima svih ciljnih grupa.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!